niên giám thống kê tỉnh thanh hóa năm 2015 2016 do cục thống kê tỉnh thanh hóa biên soạn
  • niên giám thống kê tỉnh thanh hóa năm 2015 2016 do cục thống kê tỉnh thanh hóa biên soạn

    • Nhà xuất bản:nxb Thống Kê
    • Tác giả:Cục thống kê thanh hóa
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

niên giám thống kê tỉnh thanh hóa năm 2015 2016 do cục thống kê tỉnh thanh hóa biên soạn

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

niên giám thống kê tỉnh thanh hóa năm 2015 2016 do cục thống kê tỉnh thanh hóa biên soạn và phát hành

Thanhhoa Statistical Yearbook has been compiled and published annually by Thanhhoa Statistics Office, in order to provide and meet the requirements of research, making plans, setting up investment prọịects in area of all levels, branches inside, outside province and abroad.

Thanhhoa Statistical Yearbook 2015 includes the offìcial data of the year 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and Prel. data of 2015; were collected, gathered, calculated and analyzed from periodical statistical reports, survey results conducted according to current statistical methods of State. In order to create a /avorable condition to the users, the Statistical Yearbook 2015 has been compiled in 2 languages: Vietnamese and English. Besides the data part, it also supplemented charts illustrating main socio-economic indicators.

The data in the Statistical Yearbook 2015 is reviewed and restructured in the period /rom 2010 to 2015. It reflects quite full, overview the real socio-economic situation in Thanh Hoa province for the period 2011 – 2015. On the other hand, the figures in the Yearbook is the basic data to compare the socio-economic indicators in the period 2016-2020 over the period 2011-2015.

Thanỉĩhoa Statistics Ọffìce would like to express its sincere thanks to all organizations and individuals for their suggestions on the Statistical Yearbook and looks forward to receiving supports and comments from users to improve the quality of the next Yearbook..

 

niên giám thống kê tỉnh thanh hóa năm 2015  là ấn phẩm được Cục Thống kê tinh Thanh Hoả biên soạn và phát hành năm 2016, niên giám thống kê thanh hóa 2015 phản ảnh một cách khái quát tình hình kinh tế – xã hội cùa tinh; đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, lập các dự án đầu tư trên địa bàn tinh Thanh Hoá cùa các cấp, các ngành trong tinh, ngoài tinh và nước ngoài.

Niên giám Thống kê tỉnh Thanh Hoá năm 2015 bao gồm sổ liệu chỉnh thức các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 và sổ liệu sơ bộ năm 2015; được tổng hợp, xử lý, tinh toán từ các bảo cáo Thống kê định kỳ, kết quả các cuộc điều tra thống kê; theo phương pháp và các quy định hiện hành của Nhà nước. Để tạo điểu kiện thuận lợi cho người sử dụng, Niên giám được biên soạn theo hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh. Ngoài phần số liệu, còn có biểu đồ minh hoạ các chỉ tiêu chính về kinh tế – xã hội.

Sổ liệu trong Niên giảm Thống kê tinh Thanh Hoá năm 2015 được rà soát, sắp xếp lại trong cả thời kỳ 2010 – 2015; phản ánh khá đầy đù, toàn diện tình hình kinh tế – xã hội tinh Thanh Hỏa giai đoạn 2011 – 2015. Mặt khác, số liệu trong Niên giảm là gốc để so sánh các chi tiêu kinh tế -xã hội giai đoạn 2016 – 2020 với giai đoạn 201 ì – 2015.

Cục Thống kê Thanh Hoá xin chân thành cảm om các cơ quan, đom vị và người dùng tin đã đóng góp những ỷ kiến quỷ báu để Niên giảm Thống kê hàng năm cùa tinh có chất lượng ngày càng tốt hơn.

niên giám thống kê tỉnh thanh hóa năm 2015

download ảnh bìa niên giám thống kê tỉnh thanh hóa 2015

Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu
Administrative Unit, Land and Climate
Dân số và Lao động
Population and Labour
Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước
National Accounts and State Budget
Đầu tư và Xây Dựng
Investment and Construction
Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể
Enterprise and individual establishment
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Agriculture, Forestry and Fishing
Công nghiệp
Industry
Thương mại và Du lịch
Trade and Tourism
Chỉ số giá
Price
Vận tải, Bưu chính và Viễn thông
Transport, Postal Services and Telecommunications
Giáo dục
Education
Y tế, Văn hóa và Thể thao
Health, Culture and Sport
Mức sống dân cư và An toàn xã hội
Living standard and Social Security


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản